A few minutes ago, I ran outside to take a picture.

A few minutes ago, I ran outside to take a picture.