Echo 3 to Echo 7, Han old buddy, do you read me?

Echo 3 to Echo 7, Han old buddy, do you read me?