Sheen I swear to sh*t, you bring that damn Ultra Lord in again

Sheen I swear to sh*t, you bring that damn Ultra Lord in again